Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zverejnené 12.6.2023.


POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční
dňa 14.06.2023 /streda/ o 17,00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom – malá sála
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu rokovania, b)voľba návrhovej komisie c)určenie overovateľov zápisnice
 3. Dopyty občanov
 4. Správa o činnosti starostu
 5. Predaj pozemku – p. Vavrušová
 6. Predaj pozemku – p. Fajfer
 7. Kúpa pozemku – p. Rusnáková , ul. Rybárska
 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
 9. Správa HK o kontrolnej činnosti
 10. Stanovisko HK k záverečnému účtu
 11. Záverečný účet obce Rozhanovce za r. 2022
 12. Účtovná závierka – Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.
 13. Návrh úpravy výšky príspevkov na stravu pre dôchodcov
 14. 2. úprava programového rozpočtu r. 2023
 15. Schválenie zmluvy s NDS a.s. o bezodplatnom odovzdaní do vlastníctva a trvalej prevádzky stavby D1 Budimír – Bidovce
 16. Schválenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov – AT Abov spol. s r. o.
 17. Umiestnene inžinierskych sietí na pozemku obce – žiadosť p. Ongaľ
 18. Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2023
 19. Dopyty a interpelácie poslancov
 20. Rôzne
 21. Záver
  Ing. Matúš Adamčík
  starosta