Preskočiť na obsah

Výberové konanie – obec sa bude hlásiť o grant na zriadenie MOPaS

Zverejnené 4.7.2023.

Obec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  Miestne občianske a preventívne služby.

Obec Rozhanovce, ulica Slovenského národného povstania číslo 298/48, 044 42 vyhlasuje výberové konanie na

                                          

2 (dve)pracovné miesta člena miestnej občianskej a preventívnej služby – MOPaS

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.7.2023 o 9,00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rozhanovciach.

Viac tu:

Uzávierka 1.kola : 31.7.2023

Alokácia z EU fondov : 50 mil. EUR

Spolufinancovanie obce : 0 %

Maximálna dĺžka realizácie projektu : 30 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:

– obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sú uvedené v Atlase Rómskych komunít 2019 a jeho následných aktualizáciách.

– oprávnenými žiadateľmi sú zároveň len tie obce, ktoré vedia deklarovať a popísať poskytovanie služieb MOaPS na svojom území pre minimálny počet 80 obyvateľov MRK.

Počet členov MOaPS:

– minimálny počet členov MOaPS zamestnaných na plný pracovný úväzok je 2. Na polovičný úväzok je počet dvojnásobný.

– zároveň platia tieto limity:

– na počet MRK od 81 do 599 – maximálne 4 členovia

– na počet MRK od 600 do 1199 – maximálne 8 členovia

– na počet MRK od 1200 a viac – maximálne 12 členovia

– členom MOaPS nemusí byť iba osoba z MRK.

Oprávnená výdavky:

– Mzdové náklady pre členov MOPS (minimálny mzda + odvody, každoročne valorizované).

– Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu maximálne do výšky 30 % priamych nákladov na zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov.

Spôsob financovania:

– refundácia

– zálohové platby

– kombinácia refundácie a zálohových platieb

Vo výzve pribudla nová podmienka:

Členovia MOaPS sú povinní počas realizácie projektu absolvovať minimálne 2 vzdelávacie aktivity do 12 mesiacov od podpisu Zmluvy o NFP, ktoré si vyberie zo zoznamu oblastí vzdelávania uvedeného vo výzve, pričom 1 vzdelávacia aktivita musí byť zameraná na separovanie odpadov a odpadové hospodárstvo. Minimálny rozsah každej povinnej vzdelávacej aktivity je 8 vyučovacích hodín.