Preskočiť na obsah

VZN č. 042021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rozhanovce