Preskočiť na obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi.

Pri osvedčovaní listín a podpisov sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočnosti uvádzaných v listine!!!

Fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom (pas), vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca (ďalej len platný doklad totožnosti).

Nie je možné vykonať osvedčenie cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR, len na základe cestovného dokladu vydaného v zahraničí!!!

Osvedčovanie listín:

  • potvrdzuje sa, že kópia listiny súhlasí s originálom, 
  • okrem originálu a kópie listiny je potrebné predložiť aj platný doklad totožnosti,  
  • správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške € 2,- za každú stranu (nie v kolkoch),
  • nevykonáva sa osvedčovanie listín, ktoré sa majú použiť v cudzine, odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov (ZŤP a pod.), kópie listov vlastníctva, kópie máp, geometrických plánov, ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku (to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku), fotokópie listín s hologramom a ak sa kópia nezhoduje s originálom.

Upozorňujeme občanov, že pri overovaní listín je NUTNÉ predložiť originál listiny spolu s kópiou. Bez toho Vám listiny overené nebudú!!!

Osvedčovanie podpisov:

  • potvrdzuje sa, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný
  • okrem listín, na ktorých sa vykonáva osvedčenie podpisu je potrebné predložiť aj platný doklad totožnosti,
  • správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške € 2,- za každý podpis (nie v kolkoch)
  • nevykonáva sa osvedčovanie podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine Ak sa nemôže fyzická osoba dostaviť do úradnej miestnosti zo zdravotných dôvodov, môže sa osvedčenie vykonať aj mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné dohodnúť termín osvedčenia vopred (osobne – rodinný príslušník, príp. telefonicky).
     

Tel.: 055/6950294