Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontaktné údaje

Kontakt

Obec Rozhanovce ul. SNP č. 48 044 42 Rozhanovce

IČO: 00324655
DIČ: 2021244962

055/695 0102
055/695 0294
obec@rozhanovce.com

mobil:   0911 540 598

             0910 367 069

Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:SK05 0200 0000 0000 0432 6542

Úradné hodiny

Otváracie hodiny

Pon  7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Ut  7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Str  7:30 – 12:00 13:00 – 17:30
Štv  Nestránkový deň
Pia  7:30 – 12:00

Ohlasovňa požiaru:
1/ Emil Fedor, veliteľ DHZO –                        0905 848 169
2/ Ing. Matúš Adamčík, starosta obce –         0907 909 779

Milena Česláková

Referát daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva a matričný úrad
kancelária č. 2

milena.ceslakova@rozhanovce.com 055/695 0102 0910 367 069

Mária Halčišáková

Referát osvedčovania listín a podpisov, cintorínskych poplatkov a pokladňa
kancelária č. 3

maria.halcisakova@rozhanovce.com 055/695 0294 0911 540 598

Ing. Viera Bombová

Referát ekonomiky, účtovníctvo
kancelária č. 2

viera.bombova@rozhanovce.com uctaren@rozhanovce.com 055/695 0102 0910 367 069

Mgr. Katarína Pružinská

Referát vnútornej správy – preverovania podnetov a registrácie sťažností, podateľňa
kancelária č. 3

katarina.pruzinska@rozhanovce.com 055/695 0294 0911 540 598

Poslanie a kompetencie obecného úradu:

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Pôsobnosť obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu