Preskočiť na obsah

Starosta obce

310454881_10223164795891797_8974228315595941595_n

Ing. Matúš Adamčík

Starosta obce , Obecný úrad, kancelária č. 1

starosta@rozhanovce.com 0907 909 779

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Starosta

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Zároveň je aj konateľom obecnej firmy Zdravotné služby Rozhanovce, s.r.o.