Preskočiť na obsah

Objednávka na zberný dvor

Obec Rozhanovce ponúka možnosť objednať si zvoz odpadu na zberný dvor. Upozorňujeme, že táto služba nie je určená pre hromadný zvoz odpadu pri rekonštrukciách. Na takýto účel si objednajte kontajner od firiem, ktoré sa tým zaoberajú.

Cena zvozu je 10,- € pre občana s trvalým pobytom v obci Rozhanovce, alebo občanom s vyplateným poplatkom za odpad . Svoj záujem môžete nahlásiť prostredníctvom formulára:

https://forms.gle/gyKWFqGqsKjLMJUt6

Separovaný odpad môže priniesť osoba , ktorá má trvalý pobyt v obci Rozhanovce. Pracovníkovi sa preukáže občianskym preukazom a bude sa riadiť pokynmi zamestnanca obce. Vjazd je povolený vozidlám s hmotnosťou do 3,5 tony.

Zbieraný odpad:
 Drobný stavebný odpad – maximálne povolené množstvo pre uloženie do kontajnera 300 kg/ročne na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
 Objemný odpad- len rozobratý nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez skl.výplne do 1m3 na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
 kovový odpad ,
 elektrické spotrebiče,
 konáre zo stromov do 10cm priemeru primeraného množstva – likvidácie veľkých stromov musíte riešiť cez komerčné služby

Obsahom odpadu nemôže byť:
 Nerozobratý nábytok.
 Biologicky rozložiteľný odpad – uhynuté zvieratá a iný biologický odpad.
 Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (nebezpečný odpad napr. azbest, ortuť, kyselina a pod.)

Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem,  právnických osôb a cudzích občanov. Podrobnejšie informácie viď. Prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu Obce Rozhanovce, zverejnený na webovej stránke obce.