Preskočiť na obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnnosti („zákon“), ktorého cieľom je zlepšiť odhaľovanie protispoločenskej činnosti. Zákon upravuje podmienky pre poskytovanie ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti a s tým súvisiace práva a povinnosti.

V súvislosti s citovaným zákonom vydal starosta obce Rozhanovce Smernicu č. 02/2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti –https://www.rozhanovce.com/download_file_f.php?id=1103273

Smernica upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti a inej ako závažnej protispoločenskej činnosti, o skutočnostiach, ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7 a podľa § 12 zákona je hlavná kontrolórka obce Rozhanovce JUDr. Mária Želinská.

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

– osobne – ústne do záznamu v kancelárii hlavnej kontrolórky, každý štvrtok od 08:00 do 15:00 hod 

– písomne na adresu: Hlavný kontrolór obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce

Písomný podnet sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „PODNET – protispoločenská činnosť“.

– elektronickou formou na emailovú adresu hlavnej kontrolórky obce Rozhanovce: kontrolor@rozhanovce.com

Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.