Preskočiť na obsah

Publicita projektu: Nové účebne pre ZŠ Rozhanovce

Zverejnené 11.10.2023.

Modernizácia našej školy z fondou EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program.

Ministerstvo investícii regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky.

Údaje o projekte

Kód projektu:

302021M480Názov projektu:

Nové učebne pre ZŠ RozhanovceAkronym:Žiadosť o NFP:

NFP302020M480 – Nové učebne pre ZŠ Rozhanovce

Detail ŽoNFPProgramové obdobie:

2014-2020Výzva:

IROP-PO2-SC222-2016-13 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Detail výzvyZameranie projektu:

RIUSTyp partnerstva:

Žiadne partnerstvoNACE projektu:

85200 – Základné školstvoKategórie regiónov:

menej rozvinuté regiónyProjekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám:

ÁnoProjekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest:

ÁnoIdentifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:

  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
  • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia:

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.Dôvod riadneho ukončenia projektu:

Finančné ukončenie projektuDátum riadneho ukončenia projektu:

17.3.2023

Skutočný začiatok realizácie projektu:

4.10.2019

Skutočné ukončenie realizácie projektu:

8.12.2022

Suma: 111 078,35 EUR