Preskočiť na obsah

Vydávanie rybárskych lístkov

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného povolenia na rybolov (vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva SR pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri) a platného rybárskeho lístka.

Rybárske lístky vydáva obec a vedie ich evidenciu (§36a zákona č. 246/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2003 Z. z. o rybárstve). Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej alebo písomnej žiadosti, po predložení platného občianskeho preukazu alebo pasu, a to: týždenný, mesačný, ročný, trojročný.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Za vydanie rybárskeho lístka sa hradí správny poplatok do pokladne obce

 (týždenný 3 €, mesačný 5 €, ročný 10 €, trojročný 25 €).

Od poplatku sú oslobodení

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
  • rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania, 
  • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, 
  • osoby do 15 rokov.

K vybaveniu rybárskeho lístka potrebujete občiansky preukaz  ( po dovŕšení 15 roku života).