Preskočiť na obsah

Základná škola

Adresa:

Základná škola s materskou školou Rozhanovce
SNP 121,
044 42 Rozhanovce

Telefón:  +421 55 6950214,

E-mail :   riaditelstvo@zsrozhanovce.edu.sk

Web školy:  zsrozhanovce.edupage.org   

Riaditeľ školy: Mgr. Ľuboš Takács,

Zástupca riaditeľa: Mgr. Jarmila Findoráková

správca telocvične: František Lechman – 0904319555


Škola má rozsiahly dvor, veľkú záhradu, školské telovýchovné ihriská a teraz aj modernú telocvičnu, dostavanú koncom augusta 2005.
Budova školy je veľký monoblok, ktorý má dve poschodia a suterén, vykurovanie je zaistené radiátormi. Je zo železobetónu a tehál, má sedlovú strechu pokrytú plechom.

Profil školy

ZAMERANIE ŠKOLY

Od 1.4.2002 sme školou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch škola vystupuje vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Základnou legislatívnou normou pre všetky základné a stredné školy je zákon  č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl
( školský Zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

 1. Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.
 2. Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť, aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole.  
 3. Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnenia sa v ňom.
 4. Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy,   násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne.
 5. Sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého ekologicky čistého a estetického prostredia školy.
 6. Materiálnymi hodnotami sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.
 7. Aktívne budeme podporovať talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, prípadne celoslovenských kôl.
 8. Zvýšenú pozornosť budeme venovať slabo prospievajúcim žiakom v spolupráci s rodičmi, s PPP a DIC individuálnym prístupom zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň.
 9. V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. Budeme u detí pestovať morálne a vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekovo rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia.
 10. Zabezpečíme integrované vzdelávanie začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími potrebami v spolupráci s PPP a ŠPP. Z tohto dôvodu sme vytvorili pracovné miesto špeciálneho pedagóga na ½ úväzok.
 11. Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy. V školskom roku 2008/2009 zabezpečíme dostatočný počet a úroveň záujmových útvarov, aby sme tak poskytli čo najviac príležitostí pre našich žiakov pri vyplňovaní ich voľného času.
 12. Budeme úzko spolupracovať s Radou školy, Radou RZ, s Obecným úradom a s ostatnými organizáciami v obci pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy.
 13. Naďalej rozvíjať spoluprácu s CVČ Košice – okolie a ZUŠ vo Valalikoch.
 14. Budeme podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci celoštátneho vzdelávania za účelom skvalitňovania pedagogického procesu.
 15. Riadiacu prácu budeme upriamovať na činnosti metodických orgánov a ich poslaniu vo vyučovacom procese. Budeme podporovať prácu metodicky najkvalitnejších učiteľov v prospech školy.
 16. Poskytneme možnosť vyučovania AJ od 1. ročníka ZŠ ako povinne voliteľného predmetu.
 17.  
 18. Na základe prijímacích pohovorov umožníme žiakom  6. ročníka študovať v triede s rozšíreným vyučovaním AJ.
 19. Učiť žiakov pracovať s informáciami, pričom brať do úvahy prechod spoločnosti z industriálnej na informačnú.
 20. Sústrediť sa na kvalitu vzdelávania a pri tom využívať nové metódy práce, podporovať  u žiakov myslenie, zabezpečovať aktívne prostredie a využívať moderné sociálne formy a štýly učenia.
 21. Naďalej budeme zapájať školu do rôznych projektov
 22. V oblasti Environmentálnej výchovy budeme naďalej viesť žiakov k separovanému zberu a využitiu odpadového materiálu vo všetkých oblastiach.
 23. Motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu.

Dejiny školy

Škola vznikla v mieste na bývalej Friedmanovej parcely po asanácií zchátralých budov.
Budova školy bola dostavaná v roku 1960.
Investor budovy bol odbor školstva ONV v Košiciach.
K roku 1970 mala škola 13 učební.
Prvý Deň učiteľov rozhanovský učiteľský zbor oslávil 28. marca 1955

Vo funkcii riaditeľa školy sa postupne vystriedali:

 • Kornel Čerei
 • Jozef Riečan
 • Ján Béreš
 • Ladislav Némedy
 • Imrich Varga
 • Tibor Bednár
 • Ľuboš Takács
   

Pedagógovia, ktorí pracovali vo funkcii zástupcu riaditeľa školy:

 • Ján Líška
 • Štefan Mihaľák
 • Eva Kupčová
 • Ľuboš Takács
 • Jarmila Findoráková