Preskočiť na obsah

Vážený zber odpadu – ako to je?

Zverejnené 1.12.2023.

K váženému zberu odpadu:

– V obci máme zavedený poplatok za odpad vo výške 30 eur na osobu na rok. Od nového roka sa navyšuje na 35 EUR pre zvýšené poplatky zberovej spoločnosti plošne o 10 percent čo musíme premietnuť aj na zberný dvor.

– Zberová spoločnosť nám v roku 2022 medzi pilotné projekty očipovala zberové nádoby FRID čipom.

– Z váženého zberu teda máme dáta: meno poplatníka, číslo nádoby, adresa, dátum zberu, čas zberu a váha.

Na základe týchto dát sme spracovali veľmi podrobnú analýzu. Natoľko podrobnú, až MS EXCEL na výpočty nestačí.

A tak sme sa spojili a spolu s RNDr. Martinom Smrčom, starostom obce Ruskov sme vymysleli aplikáciu. Tá zvládne všetko čo sme vymysleli v metodike výpočtu oveľa rýchlejšie a hlavne dáta sa dostanú k Vám. V telefóne si budete vedieť pozrieť vašu „spotrebu“. Tá bude simulovať Váš vážený zber ako odpočet z kreditu, ktorý bude Váš poplatok za odpad a rok.

Spotrebu a poplatok tak vieme simulovať, ale nevieme zákonne zaviesť pre nízky limit v zákone.

Na základe našej analýzy sme spojili aj obce Rozhanovce, Budimír, Ruskov, a Poproč, kde sme si porovnali dáta a vyrátali si náklady na jeden kilogram odpadu. Zákon umožňuje zaviesť poplatok za odpad za jeden kilogram do výšky 20 centov. Naše náklady, ako aj náklady týchto obcí sú vyššie. Zároveň nám zákon neumožňuje zaviesť do poplatku aj manipulácie s nádobou tak ako nám ich fakturuje zberová spoločnosť. T.j. pevná suma a manipulácie. Za obyčajnú bedňu sa platí 1,20 eura. Ročne za manipulácie dáme len u nás 25000 eur čo tvorí takmer 30 percent celkových nákladov.

Sadzba (EUR): Sadzby za manipuláciu v roku 2023 (od roku 2024 to bude o 10 percent viac)

110L = 1,2 EUR

120L = 1,2 EUR

240L = 2,4 EUR

1100L = 5,04 EUR

Manipulácia je naloženie bedne na auto, zváženie, vysypanie, vrátenie na miesto. Platíme ho aj keď je bedňa s obsahom 3 kila aj keď má sto kíl. Navyše od nového roka ho zberová spoločnosť navyšuje.

S našimi zisteniami podloženými presnou metodikou výpočtu a dátami spotreby, sme oslovili ZMOS so žiadosťou o iniciáciu zmeny zákona a navýšenie limitu. V prípade, že sa tak stane, vieme vyčísliť presnú spotrebu za odpad tak ako je to pri elektrine či plyne. Dáme Vám do ruky nástroj ako si svoju spotrebu merať a motivovať Vás viac separovať a znižovať náklady na odpad. Rovnako si tak môžete znížiť Váš budúci preddavok ak sa zmení zákonný limit.

Zároveň dá do rúk nástroj obciam ako napomínať a adresne upozorňovať najväčších tvorcov odpadu aby viac separovali. Inak budú platiť 5 násobne viac.

Reprezentatívny príklad v obci Rozhanovce:

Zo 798 poplatníkov by v prípade zavedenia váženého zberu na 1 kilogram odpadu v súčasnom náklade 26 centov, malo pri súčasne vystavenom poplatku zúčtovaný nedoplatok až 678 občanov. Najvyšší nedoplatok by bol u fyzickej osoby v hodnote 262,60 eur oproti vyrátanému poplatku na domácnosť 120 eur. Celková spotreba domácnosti by tak bola 382,60 len za odpad.

Z uvedeného vyplýva, že väčšina obce by pri zavedení váženého zberu platila ešte viac.

Naopak pri vyrubenom poplatku 150 eur, by konkrétna rodina ušetrila až 91,70 eura – toľko by sme im vrátili – dokonale separujú a takmer nevykladajú smetné nádoby na zber. Platiť však musia plnú sadzbu. To nie je spravodlivé.

Celkový preplatok by malo 120 občanov – pomenujem ich super-triediči. Žiaľ všetky vypočítané preplatky sú zároveň solidárny doplatok voči tzv. netriedičom. Zvýšok nedoplatkov znáša obec.

Náš systém to vie presne vypočítať a dokonca aj predpovedať na základe analýzy dát. Tento systém nemá na Slovensku konkurenciu! Prejavila už oň záujem aj samotná zberová spoločnosť. Aplikácia je v testovacej fáze pred vydaním

Zaujíma Vás ako by ste platili vy? Napíšte na starosta@rozhanovce.com a po overení Vám pošlem váš výkaz v pdf. Dozviete sa tu Vašu spotrebu aj umiestnenie v rebríčku medzi ostatnými. Budete tak vedieť či naozaj triedite tak ako si myslíte.

Rovnako ak máte otázky k zavedenému systému. K téme ešte pripravíme rozsiahlejší článok a privítal by som otázky.

Zároveň veľká vďaka pani Starostke Obec Poproč, starostom obcí BUDIMÍR a Ruskov za súčinnosť pri porovnaní dát. Spolu dokážeme viac!